ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโคราชพิทยาคม นั้น เดิมชื่อโรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำตำบลปรุใหญ่ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นการเดินทางไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนในสมัยนี้ ทำให้ชาวบ้านปรุใหญ่ได้เรียกร้องให้มีการตั้งโรงเรียนขึ้นในเขตชุมชน เพื่อให้บุตรหลานได้มีที่เล่าเรียนและไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าไปศึกษาในตัวเมือง และในปี 2518 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นสมควรให้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณตำบลปรุใหญ่ โดยได้ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 40 ไร่ 1 งาน12 ตารางวา ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านเรียกว่า “โนนโคกโจม” เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นและในปี พ. ศ. 2519 นายสวัสดิ์ สายขุนทด ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครราชสีมาได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ดังกล่าว ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม”
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่วันที่ 2 พฤษภาคม 2519 และเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2519 โดยใช้โรงเรียนบ้านหลักร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ชั่วคราวในการทำการเรียนการสอน ในปีแรกที่เปิดทำการสอนนั้นมีนักเรียนทั้งหมด 91 คน ครูช่วยราชการ 1 คน คือ นายเชียร ศิลนะชัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา และครูอาสาช่วยสอนอีก 1 คนคือนางสาวนิทรา นัดพบสุข และนายเชียร ศิลนะชัย เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนจนถึงปีการศึกษา 2532 ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นทางโรงเรียนก็ได้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของหลักสูตรและการพัฒนาในเรื่องของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2520 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งที่ถนนมิตรภาพ ซอย 8 และใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2525 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก ‘โรงเรียนปรุใหญ่พิทยาคม ’ มาเป็น ‘โรงเรียนโคราชพิทยาคม’ ปัจจุบันโรงเรียนโคราชพิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 ภายใต้การบริหารงานของ นายบันเทิง ทรงประโคน ผู้อำนวยการสถานศึกษา