คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯพ.ศ.2558
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

3.การขอย้ายออกนักเรียนของโีรงเรียนในสังกัด สพฐ.

4.การขอผ่อนผันให้เด็กนักเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ

7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Comments