คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสวรรค์ ดวงมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา