ฝ่ายบริหาร


                              นายเวชย์  สุราช                                                             
                       รักษาการรองผู้อำนวยการ
                     โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์                    

นายณัฎฐ์ณชัย  เบี้ยวเก็บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์


นายอำนาจ  กันนะลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์


                           นายกัมปนาท  วิลัยลาน
                        รักษาการรองผู้อำนวยการ 
                        โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

นายณัฐวัชร  กองพล
                        รักษาการรองผู้อำนวยการ 
                        โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
                        นายโสภณวิชญ์  ผิวจันทร์
                        รักษาการรองผู้อำนวยการ 
                        โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
Comments