นายถาวร ภุมรินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หัวหน้าสำนักงาน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานคณะสี
 
 
 
 
นายไพศาล ชมกลาง
งานวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการ
งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/เพศศึกษา
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ
งานเครือข่ายผู้ปกครอง
 
 
   นางสาวรัชดาลัย ศิรินนท์
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน