นางประทุม อาจพินิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
งานอัตรากำลัง/ทะเบียนประวัติ
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานเวรยาม
 
 
 
นางสาวจิรายุ สายขุนทด
หัวหน้าสำนักงาน
หัวหน้างานบุคคล
นางวราพร ไชยะเดชะ
งานสวัสดิการขวัญกำลังใจ
นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย
งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร