นางสุภาพร พรพิมานแมน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
 
 
นางเกษริน วนาภรณ์
งานควบคุมภายใน
 นายกิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์
งานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวจันจิรา  รักษาราช
งานแผนงานโรงเรียนและประกันคุณภาพ


แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564