นางสุภาพร พรพิมานแมน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
งานควบคุมภายใน
 
 
 
 
นางเกษริน วนาภรณ์
หัวหน้าสำนักงานและงานการเงิน
 นายกิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์
งานพัสดุ
(ช่วยงาน)งานสารสนเทศ
นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก 
งานการเงินและบัญชี
งานทุนการศึกษาและปัจจัยพื้นฐาน