นางประนอม อาจหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักงาน
งานปฏิคมโรงเรียน
 
 
 
นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข
งานสารบรรณ
นายอภิฌาณ นาถโกษา
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช
งานโภชนาการและอนามัย
   
 
 นางเกษริน วนาภรณ์
งานโรงเรียนกับชุมชน
 นายแหลมทอง ปราบภัย
งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์