นายอภิฌาณ  นาถโกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่

 
 
 

นางสุจิตรา ธรรมาภิมุข
งานสารบรรณ
นางประนอม  อาจหาญ
งานปฏิคมโรงเรียน 
นางดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช
งานโภชนาการและสุขภาพอนามัย