นายแหลมทอง ปราบภัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านผู้เรียน
 
   
 
นางสุภัคสีณี จันทะสิน
หัวหน้าสำนักงานวิชาการ
 นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
งานหลักสูตรสถานศึกษา
นางจันฑิมา ทองภูบาล
งานทะเบียนนักเรียน
   
นางสาวสมศิริ ศิริเรือง
งานวัดผลประเมินผล
นางสาวสุกัญญา ชอบรัก
งานกิจกรรมพัมนาผู้เรียน
นางศิริวรรณ ไม้พรต
งานสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
งานนักเรียนเรียนร่วม
     

นางสาวจันจิรา รักษาราช
งานสารสนเทศและเครือข่ายเทคโนโลยี