ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโคราชพิทยาคม

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ปี พ.ศ.

1 นายเชียร  ศิลนะชัย  2519 - 2532

2 นายบุญเลิศ  สาขามุละ 2532 - 2534

3 นายประวัติ  นวลศรี 2534 - 2535 
  4 นายศิลปสิทธิ์  ทับทิมธงไชย 2535 - 2542 
  นายมนตรี  จำรัสประเสริฐ 2542 - 2547
  6 นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง 2547 - 2550
  7 นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร 2550 - 2554 
  8 นายลัดทา  ชนะภัย 2554 - 2557 
  9 นายมนัส  แดงสระน้อย 2557 - 2558 
  10 นางสมจิต  มุ่งกลาง 2558 - 2561 
  11 นายบันเทิง  ทรงประโคน 2561 - 2563 

Comments