วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2565 นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้และทักษะวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สืบสานศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

1.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
3.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
4.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
5.       พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
6.       ส่งเสริมการบริหารจัดการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

          ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของ
   ความเป็นไทย
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Comments