การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเวช  สุราช
                                 ตำแหน่ง  ครู 

 ว่าที่ร้อยตรีนพดล  ศรีแก้ว
                                 ตำแหน่ง  ครู 
                        หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางยุภาพรรณ์  สันทา
                          ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 


นายเกรียติคุณ  แว่นศิลา
                          ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
นายศราวุฒิ  เสตถา
                          ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 

Comments