นางวราพร ไชยะเดชะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
 นางประทุม อาจพินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางจินฑิมา ทองภูบาล
ครูชำนาญการ
 นางศิริวรรณ ไม้พรต    
ครูชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
นายกิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์
ครูชำนาญการ
นายวิภูษิต จูงกลาง
ครูชำนาญการ