นางสาวศศิวิมล เกิดหมื่นไวย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
   
 Mrs. Josephine Arguelles Libre
ครูต่างชาติ
  Ms. Lui Yanwei
ครูต่างชาติ