นายแหลมทอง ปราบภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
     
นางสาวจิรายุ สายขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ 
  นางสาวภัทรารัตน์ ทองเล็ก 
ครูชำนาญการ