นางสาวจิรายุ สายขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
   

 

  นายแหลมทอง ปราบภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย