นางสาวรัชดาลัย  ศิรินนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
   นางสาวสมศิริ  ศิริเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ