นายขจรศักดิ์  วิวัฒน์วรรธนะ
ครู (ดนตรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 

 
   นางสรัญญา  สหัสรจินดา
ครูชำนาญการ
(เสียชีวิต 6 มีนาคม 2564)