นางดวงจันทร์  ฤทธิ์เดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
     
 นายถาวร  ภุมรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายไพศาล  ชมกลาง
ครูชำนาญการ