นางสุภัคสีณี จันทะสิน
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทย์ทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
   
 นางเกษริน วนาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ (วิทย์ทั่วไป)
นางสุภาพร พรพิมานแมน 
ครูชำนาญการ (เคมี)
 นางสาวจันจิรา รักษาราช
ครูชำนาญการ (เคมี)
     
  นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
ครูชำนาญการ (ฟิสิกส์)