NEWS‎ > ‎

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง SDGs

โพสต์20 ก.พ. 2563 01:22โดยadmin KRP
โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดยคุณครูอาทิติยาภา พลแก้วได้นำนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030  เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”(Sustainable Development Goals : SDGs) 
Comments