แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการการร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา

1. ช่องทางร้องเรียน

– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
– ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 044-213398 และ 098-5955687 (ผอ.บันเทิง ทรงประโคน)
– ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน หรือ FACEBOOK
– ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั้น line ของครูประจำชั้นทุกชั้น
– ร้องเรียนผ่านทางจดหมายตามที่อยู่ : โรงเรียนโคราชพิทยาคม 234 ถนนมิตรภาพ ซอย 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน พิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ 6 โรงเรียนรับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของโรงเรียนComments