ITA report

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)


 ข้อ ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  ลิ้งค์เว็บไซต์
 O1 โครงสร้างหน่วยงาน- ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น  https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/organ
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร - ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด
และรองผู้บริหารสูงสุด
 
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/director 
 O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/power 
O4 แผนพัฒนา
หน่วยงาน
- ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/strategic 
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน
 - ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
                1) ที่อยู่หน่วยงาน
                2) หมายเลขโทรศัพท์ 
                3) หมายเลขโทรสาร
                4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
                5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/contact-us 
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/relevantlaws 
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์- ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2563 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 O8 Q&A (ถาม-ตอบ)  - ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/q-a 
 O9  Social Network- ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.facebook.com/Koratpittayakom2519 
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
 
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/actionplan 
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/regulationreport 
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/summary
 O13 มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมรายละเอียด
 
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/person 
 O14มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/duty 
 O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/statistic 
 O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/satisfaction 
 O17E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/e-service
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563  https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/budgetplan
 O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/budgetspending 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/budgetsummary 
O21 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563  https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/procurementplan
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
 
https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/procurement
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/procurementsummary 
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/procurementyearsummary 
O25 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/hrdevelop 
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/hrdevelopplan 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/human-resource-management-and-development 
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/human-resource-management-and-developmen-report 
O29แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการการร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/criminalcomplaints 
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/corruptioncomplaint
 O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/statisticalcomplaints 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/comment_contact 
 O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563  https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/editorimage
 O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/intentmanagement 
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/executiveinvolvement 
 O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/annualcorruption 
 O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/actionmanage 
 O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/organisational-culture
 O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563  https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/annualprevention 
 O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/planreportcorruption 
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 https://sites.google.com/a/korat.ac.th/koratpittayakom/annualreportprevention 
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
Comments