krukedsarin

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเกษริน วนาภรณ์
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
PPT ประกอบการสอนหน่วยที่ 1 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์
PPT เรื่อง ระบบหายใจ
PPT เรื่อง ระบบขับถ่าย
PPT เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
PPT เรื่อง ระบบประสาท
PPT เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
PPT เรื่อง การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ และการคลอด
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 
เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบหายใจ
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบขับถ่าย
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด 
แบบทดสอบ เรื่อง ระบบประสาท
แบบทดสอบ ระบบสืบพันธุ์

ć
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 00:47
ć
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 00:49
ć
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 00:55
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 01:08
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 01:04
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 01:07
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 01:03
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 00:24
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 00:23
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 00:24
ĉ
Sawan Duangmanee,
16 พ.ค. 2563 00:21
Comments