ภาพกิจกรรมปี 59


             

     

     

      
                 
       
     

 


รูปรับเกียรติบัตร งานศิลปะหัตถกรรม #28/11/59     ไปที่รูปภาพ  

 พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ         วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559      ไปที่รูปภาพ                                          

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   ไปที่รูปภาพ 
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

   นิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา         วันที่ 6 กรกฎาคม 2559  ไปที่รูปภาพ          

กิจกรรมเดินสวนสนามลูกเสือ    วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ปที่รูปภาพ
    ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559           วันที่ 16  กรกฎาคม 2559  ไปที่รูปภาพ         


ค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม        วันที่ 9 - 11  มิถุนายน  2559  ไปที่รูปภาพ     

                                          
  w